nr. 60 din 28.04.2022 privind completarea preambulului Hotararii Consiliului Local nr. 39/24.02.2022  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI   
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 60/28.04.2022
privind completarea preambulului Hotararii Consiliului Local nr. 39/24.02.2022

 

  

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 28 aprilie 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7872/11.04.2022  al  Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul înregistrat sub nr.7873 /11.04.2022;

În temeiul art.129 alin.(2) lit.b  și  alin (4) lit. a și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

Articol unic Se completează preambulul Hotararii Consiliului Local nr. 39/24.02.2022 prin introducerea următorului text inaintea ultimului alineat :

“In baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică”

       

 

 

Presedinte de sedintă                                                 Contrasemneaza

               Șincu Gheorghe Vlad                                         Secretar general 

                                                                                                     Blanaru Stefan