nr. 61 din 28.04.2022 privind aprobarea Normelor procedurale de concesionare prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri/clădiri)  aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Târnăveni

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

 HOTĂRÂREA nr. 61/28.04.2022
privind aprobarea Normelor procedurale de concesionare prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri/clădiri)  aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Târnăveni

 

 

            Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de

28 aprilie 2022 ;

               Având în vedere Referatul de aprobare nr.8217/14.04.2022 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea Normelor procedurale de concesionare prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri/clădiri)  aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Târnăveni, întocmit în cadrul Direcţiei tehnice, înregistrat sub nr.8218/28.04.2022,

          În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.303-331  din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

 

 

H O T Ă R Ă ŞT E

 

 

              Art.1.    Se aprobă Normelor procedurale de concesionare prin licitație publică a bunurilor imobile(terenuri/clădiri)  aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Târnăveni

             Art.2.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

              

              

                                            

 

Presedinte de sedintă                                                 Contrasemneaza

               Șincu Gheorghe Vlad                                        Secretar general 

                                                                                                                   Blanaru Stefan