nr. 62 din 28.4.2022   privind revenirea Centrului “Victoria” din Municipiul Târnăveni din structură medicală –  centru de vaccinare la destinația inițială – Centrul de recreere și socializare “Victoria” din Municipiul Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 62/28.4.2022  
privind revenirea Centrului “Victoria” din Municipiul Târnăveni din structură medicală –  centru de vaccinare la destinația inițialăCentrul de recreere și socializare “Victoria” din Municipiul Târnăveni

 

               Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședință ordinară din data de 28 aprilie 2022;

Având în vedere:

  • HCL nr. 2 din 8 ianuarie 2021, privind acordul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni de schimbare temporară, începând cu data de 15 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare a populației  împotriva COVID -19, a destinației Centrului de recreere și socializare “Victoria” din Municipiul Târnăveni în structură medicală –  centru de vaccinare;

                     Ținând seama de:

  • Dispoziția Directorului executiv al Direcției de Sănătate Publică Mureș nr.71/28.03.2022;
  • Actul adițional nr. 17/28.03.2022 la Contractul pentru decontarea, din bugetul Ministerului Sănătăţii, a cheltuielilor pentru operaţionalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de autorităţile administraţiei publice locale în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare nr. 4078/15.02.2021/             1578/12.02.2021;
  • Referatul de aprobare nr. 8603 /20.04.2022 al Primarului Mun. Târnăveni;
  • Raportul de specialitate 8604 /20.04.2022, întocmit de Compartimentul Juridic, Contencios și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun. Târnăveni ;

În temeiul art. 139 alin. (1), art.196, alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

               Art. 1.  Consiliul local al Municipiului Târnăveni își exprimă acordul cu privire la revenirea Centrului “Victoria” din Municipiul Târnăveni din structură medicală –  centru de vaccinare la destinația inițialăCentrul de recreere și socializare “Victoria” din Municipiul Târnăveni.

             Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Presedinte de sedintă                                                 Contrasemneaza

               Șincu Gheorghe Vlad                                             Secretar general 

                                                                                                                       Blanaru Stefan