nr. 64 din 28.04.2022 privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL                         

                                                                    

  HOTĂRÂREA nr. 64/28.04.2022
privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni

 

               Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2022,

Văzând  referatul de aprobare nr.8587 din 20.04.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și raportul  de specialitate nr. 8588 din 20.04.2022 al Serviciului  Organizare Salarizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Tarnaveni,

În baza raportului final al comisiei de examinare nr. 8567/20.04.2022, încheiat cu ocazia desfăşurării examenului de promovare în grad a unor funcţionari  publici din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni ,

In conformitate cu prevederile art. 477 al. (1), art. 478, al. (1), (2), (3), Art. 479, art. 409, art. 614 al. (2) , art. 618 alin. (22)  si Anexa I din OUG nr.57/2019, privind Codul Aministrativ și art. 122, alin. (1) şi Cap. IV, Secțiunea a 2-a – Promovarea în grad profesional din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit prevederilor art. 11 al. 5 și art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

În temeiul  prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3)  lit. c  și art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă transformarea unor funcţii publice de execuţie din statul de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, ca urmare a promovării unor funcţionari publici în grad profesional imediat superior, după cum urmează:

 Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul Direcției Economice

  1. Funcţia publică de execuţie de consilier clasa I grad profesional asistent (funcţie publică ocupată de Moldovan Ana-Emanuela) se transformă în consilier clasa I grad profesional principal

Compartiment Siguranța Rutieră din cadrul Direcției Poliția Locală

  1. Funcţia publică specifică de execuţie de polițist local clasa I, grad profesional principal (funcţie publică ocupată de domnul Bandi Bela) se transformă în polițist local clasa I, grad profesional superior.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni care prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane, va proceda la elaborarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, cu modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

 

              

Presedinte de sedintă                                                    Contrasemneaza

               Șincu Gheorghe Vlad                                                  Secretar general 

                                                                                                                            Blanaru Stefan