nr. 65 din 28.04.2022 privind avizarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr.982 din 16.04.2019de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipaleşi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni,componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni

 

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr. 65/28.04.2022
privind avizarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr.982 din 16.04.2019de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipaleşi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni,componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa ordinara din data de 28.04.2022;

Văzând Referatul de aprobare nr.8467/19.04.2022, al Primarului Municipiului Tarnaveni, precum si Raportul de specialitate nr. 8468/19.04.2022;

Ținând cont de prevederile art.13 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.23 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (3),(5) și (7) din HG nr. 395/2016 –Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

În considerarea prevederilor art.35 din Contractul nr.982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni,

În temeiul  art. 129 alin. (2) lit. „d” coroborat cu  alin. (7)  lit. „n”, art. 132, art. 139 alin.  (1) din OUG 57/2019 privind Codul  administrativ, 

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 2 la Contractul nr. 982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni, încheiat cu SC BISSDOG SRL, cu sediul în localitatea Ceuaşu de Câmpie nr. 99, comuna Ceuaşu de Câmpie, judeţul Mureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul municipiului TARNAVENI să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” aprobarea actului adițional prevăzut la art.1.

Art.3. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş”, prin Preşedinte, să semneze actul adiţional la contractul de delegare, în condiţiile prevăzute la art.1 și să asigure gestionarea contului de garanție constituit în condițiile actului adițional aprobat potrivit art.1.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureşși Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în Adunarea generală actul adițional în forma aprobată la art.1.

 

 

Presedinte de sedintă                                                    Contrasemneaza

         Șincu Gheorghe Vlad                                           Secretar general 

                                                                                          Blanaru Stefan 

 

 

 

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local  nr. 65/28.04.2022

 

Act adiţional nr.2 la contractul nr. 982/16.04.2019

la ”Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare și transport a deşeurilor municipale și altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al JudeţuluiMureş – zona 5 Târnăveni

 

Părţile contractante

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ, cu sediul în Târgu Mureş strada Primăriei nr. 2, judeţulMureş, înregistrată Registrul asociaţiilor si fundaţiilor de pe lângă judecătoria Târgu Mureş cu numărul 38/18.06.2008, cod unic de înregistrare 24219033, cont RO45 BTRL 0270 1205 G999 14XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Târgu Mureş, reprezentat(ă) de Péter Ferenc, preşedinte ADI în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre: judeţulMureş, Municipiul Târnăveni, comunele Adămuș, Băgaciu, Cucerdea, Gănești, Mica, aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar), denumit/ă/e în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

şi

Societatea BISSDOG SRL, cu sediul în sat Ceuașu de Câmpie, Comuna Ceuașu de Câmpie nr. 99, judeţulMureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Mureş cu numărul J26/418/2014, cod unic de înregistrare RO3308057, cont IBAN: RO08BRDE270SV88176142700 deschis la BRD TârguMureş, reprezentată de Gödri János, având funcţia de administrator, în calitate de delegat, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte,

Având în vedere solicitarea SC Bissdog SRLnr. 66/14.02.2022 privind modificarea contractului nr. 982/16.04.2019, în temeiul prevederilor art. 35 din contract, părțile au convenit încheierea prezentului act adiţional conform termenilor și condiţiilor stipulate astfel:

Art.I.Art. 21 – GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE se completează, în sensul că după alin.(1) se introduce un nou alineat(11), cu următorul cuprins:

„(11)Garanţia de Bună Execuţie menţionată la alin.(1) se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale,sens în care Delegatul va deschide un cont la dispoziţia ADI Ecolect Mureş, în care va depune o sumă iniţială de 68.049 lei, reprezentând 0,5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.Contul de disponibil astfel constituit, va fi alimentat de către beneficiarii serviciului de colectare, prin reţineri succesive din sumele datorate Delegatului pentru serviciul prestat, în cuantum de 5% din fiecare factură emisă, până la concurența sumei de 680.490 lei care constituie Garanţia de Bună Execuţie.”

Art.II. Pentru completarea la zi a Garanţiei de Bună Execuţie, Delegatul se obligă ca în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului act adiţional, să depună în contul de disponibil deschis la dispoziţia ADI Ecolect Mureş, pe lângă suma de 68.049 lei reprezentând 0,5% din valoarea totală a contractului, fără TVAși suma de 363.948,72 lei, reprezentând 5% din valoarea totală a facturilor achitate până în prezent.

Art.III. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat azi, ………………………. , în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, având aceeaşi forţă probantă.

 

 

Pentru DELEGATAR DELEGAT
Preşedintele ADI ECOLECT MURES  
Peter Ferenc ADMINISTRATOR
  Gödri János

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Tóth Andrea

 

Departament economic și achiziții publice

  1. Szabo Ágnes

 

 

Departament juridic

Jr. György Szabolcs