nr. 66/28.04.2022 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023

R O M Â N I A  
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 66/28.04.2022
privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023

 

 

 Consiliul local al Municipiului, întrunit în şedinţa ordinară din data  de28.04.2022

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 7963/11.04.2022 al Primarului municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, întocmit în cadrul Direcției economice – Serviciul Impozite şi Taxe Locale, înregistrat sub nr. 7964/11.04.2022;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 491 alin (1);

Luând în considerare prevederile Legii nr. 296/2020, pct. 201 și 207;

În baza prevederilor art.129, alin  (2) lit b), alin (4) lit.c), art. 139 alin.(3) lit.c) și art.196, alin (1) lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aprobă indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se stabileşte cota de 10% reprezentând bonificaţie acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie 2023.

Bonificaţia de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie2023 se aplică şi persoanelor juridice.

Art.3.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de  1 ianuarie 2023, dată la care se abrogă orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate.

 

              

Presedinte de sedintă                                                       Contrasemneaza

               Șincu Gheorghe Vlad                                              Secretar general 

                                                                                                  Blanaru Stefan

Anexa