nr. 67 din 28.02.2022 privind aprobarea  completării art.1 la HCL nr. 20/25.02.2021

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

  

HOTĂRÂREA nr. 67/28.02.2022
privind aprobarea  completării art.1 la HCL nr.20/25.02.2021

 

  Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 28 aprilie 2022;

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.8858/28.04.2022 și Raportul de specialitate privind aprobarea   completării art.1 la HCL nr.20/25.02., întocmit în cadrul Direcției Tehnice, înregistrat sub nr.8858/28.04.2022;

În temeiul OUG 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care funcționează unitățile medicale sau activități conexe actului medical ( art.18.),

 În temeiul Hotărârii nr.884/2004, art.5, alin.(1) și a Legii nr.359/2018,

Ținând cont de prevederile art.7, alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂŞTE:

  Art.1.  Se aprobă completarea art.1 din HCL nr.20/25.02.2021 care va avea următorul conținut: Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târnăveni, a imobilului compus din teren și clădire (Dispensar medical), situat în Municipiul Târnăveni, str.Prefect Vasile Moldovan nr.10, înscris în CF nr.53879 Târnăveni.

Art.2    Restul articolelor rămân neschimbate.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Presedinte de sedintă                                                 Contrasemneaza

            Șincu Gheorghe Vlad                                        Secretar general 

                                                                                       Blanaru Stefan