Proiecte HCL- ședința extraordinară convocata de îndată, in data de 13 mai 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.461 din 12 mai 2022 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă de indata Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 13 mai  2022, orele 10.00, cu următorul:

 P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I 

  1. Proiect de hotărâre privind incheierea unui accord de parteneriat intre municipiul Tarnaveni si comunele Adamus si Ganesti in scopul achizitionarii mijloacelor de transport public – autobuze electrice conform Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 Fondul Local I.1 Mobilitate urbana durabila I.1.1 Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public achizitia de mijloace de transport public nepoluante).

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                               SECRETAR GENERAL ,   

          Megheșan Nicolae Sorin                                          Ștefan Blănaru

 

  Târnăveni, 12 mai 2022