Proiecte HCL- ședința ordinară din 26.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 
           

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 467 din  17.05.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 26 mai 2022, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I: 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni si a situatiilor financiare pe anul 2021.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumelor aprobate in bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2022 cultelor religioase din municipiul Tarnaveni.
 3. Proiect de hotarare privind privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 31.03.2022.
 4. Proiect de hotarare privind privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, precum și ale serviciilor publice de interes local.
 5. Proiect de hotarare privind privind aprobarea schimbării încărcăturii de animale pe Pășunile La Cărămizi și Galapadina 1 (Cuștelnic) din ovine în bovine, în vederea închirierii acestora prin licitație publică.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii protocoalelor de administrare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, în care își desfășoară activitatea instituțiile publice de pe raza Municipiului Târnăveni.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor aflate pe raza municipiului Tarnaveni.
 8. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ « Construire 3 case individuale on regim Dp+P+M si anexe gospodaresti» str.Lebedei nr.16 Tarnaveni.
 9. Proiect de hotarare privind instalarea unui indicator rutier.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor UAT-uri din ADI «Aqua Investe Mures»
 11. Proiect de hotarare privind privind aprobarea ”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Târnăveni 2022- 2030”.  
         – Anexa ”Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Târnăveni 2022- 2030”
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea ”Studiului de oportunitate pentru achiziția de autobuze”.
         – Anexa ”Studiului de oportunitate pentru achiziția de autobuze”.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

                  PRIMAR,                                                         Secretar General ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                        Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 17.05.2022

Spre aprobare: