nr. 70 din 26.05.2022  privind aprobarea alocării  sumelor aprobate în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2022 cultelor religioase din municipiul Târnăveni

R O M Â N I A                       
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 70/26.05.2022 
privind aprobarea alocării  sumelor aprobate în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2022 cultelor religioase din municipiul Târnăveni 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 26 mai  2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9.914/12.05.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate nr. 9.915/12.05.2022privind aprobarea sumelor alocate cultelor religioase din municipiul Târnăveni pe anul 2022, întocmit în cadrul Direcției economice,;

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, cu modificările şi completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.82/2001 aprobate prin H.G. nr. 1265/2010;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târnăveni nr.46/26.04.2020 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2021;

În temeiul art.129, alin (2), lit. d), respectiv, al.(8), lit.a  și art.196, lit. a)  din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă alocarea  sumei de 100.000 lei, prevăzută  în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2022, cultelor religioase din municipiul Târnăveni, pentru continuarea construirii  şi reparării lăcaşurilor de cult după cum urmează:                                                                     

Biserica Ortodoxă        Târnăveni                          70.000                    -lei     

Din care:

1. Parohia Târnăveni   I 4.000
2. Parohia Târnăveni   IV 4.000
3. Parohia Târnăveni  V 16.000
4. Parohia Târnăveni  VI 17.000
5. Parohia  Boziaș 4.000
6. Parohia  Botorca 4.000
7. Parohia  Bobohalma 4.000
8. Parohia  Cuștelnic 17.000

 

         Biserica Greco catolică   Târnăveni               10.000

Din care:                                                                                                                                           10.000

  1. Parohia nr.1 Târnăveni                                                                                                                    

Biserica Romano catolică       5.000 

Biserica Unitariană                  5.000

Biserica Reformată                  5.000

Biserica Baptistă                      2.500

Biserica Penticostală               2.500

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,                                                               Contrasemneaza,

Tutecean Dan Cristian                                                                        Secretar general,

                                                                                                                           Blănaru Ștefan