nr. 69 din 26.05.2022 privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general  consolidat al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul  2021

R O M Â N I A                     
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr. 69/26.05.2022
privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general  consolidat al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul  2021

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 26 mai 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9.734/11.05.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul   de performanță la proiectul de hotărâre privind aprobarea  contului de execuţie al bugetului general consolidate al municipiului Târnăveni  şi a situaţiilor financiare pe anul  2021, întocmit în cadrul  Direcţiei economice  și înregistrat sub nr. 9.883/12.05.2022;

În baza art.57  din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a)  din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2021, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni pe anul 2021, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne al municipiului Târnăveni pe anul 2021, conform anexelor nr. 7 – 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 4. Se aprobă Situațiile financiare încheiate la 31.12.2021, conform anexelor nr. 9-14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Preşedinte de şedinţă,  

Tutecean Dan Cristian                                  

              Contrasemneaza,

   Secretar general,

               Blănaru Ștefan