nr. 71 din 26.05.2022  privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiuluiTârnăveni  la data de 31.03.2022

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 71/26.05.2022 
privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiuluiTârnăveni  la data de 31.03.2022

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 26mai 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10.053/16.05.2022al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea  execuţiei bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 31.03.2022, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr.10.054/16.05.2022;

Înbaza art. 49 alin (12)din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129,alin (4), lit. a)și art.196, lit. a) şidin  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2022, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2022, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2022, conform anexei nr. 7 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,  

Tutecean Dan Cristian                                  

              Contrasemneaza,

   Secretar general,

               Blănaru Ștefan