nr. 73 din 26.05.2022 privind aprobarea schimbării încărcăturii de animale pe Pășunile La Cărămizi și Galapadina 1 (Cuștelnic) din ovine în bovine, în vederea închirierii acestora prin licitație publică

R O M Â N I A                    
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 HOTĂRÂREA nr. 73/26.05.2022
privind aprobarea schimbării încărcăturii de animale pe Pășunile La Cărămizi și Galapadina 1 (Cuștelnic) din ovine în bovine, în vederea închirierii acestora prin licitație publică

 

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 26 mai 2022 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9935/13.05.2022 și Raportul de specialitate privind aprobarea schimbării încărcăturii de animale pe Pășunile La Cărămizi și Galapadina 1 (Cuștelnic) din ovine în bovine, în vederea închirierii acestora prin licitație publică,  întocmit în cadrul Direcției Tehnice și înregistrat sub nr.9939/13.05.2022,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă ŞT E

                Art.1. Se aprobă schimbarea încărcăturii de animale pe Pășunile Galapadina 1 și La Cărămizi, situate în Cuștelnic, din ovine în bovine.

           Art.2. Se aprobă închirierea prin licitație publică a Pășunilor Galapadina 1 și La Cărămizi.

            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                             

              

 

 

Preşedinte de şedinţă,  

Tutecean Dan Cristian                                  

              Contrasemneaza,

   Secretar general,

               Blănaru Ștefan