nr. 74 din 26.05.2022  privind aprobarea prelungirii protocoalelor de administrare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, în care își desfășoară activitatea instituțiile publice de pe raza Municipiului Târnăveni

R O M Â N I A                                 
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL       

HOTĂRÂREA nr. 74/26.05.2022
 privind aprobarea prelungirii protocoalelor de administrare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, în care își desfășoară activitatea instituțiile publice de pe raza Municipiului Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 26 mai 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.9940/13.05.2022 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea prelungirii protocoalelor de administrare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință în care își desfășoară activitatea instituțiile publice de pe raza Municipiului Târnăveni, întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 9941/13.05.2022,

          În temeiul prevederilor  art.108, alin.(a), art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), alin.(6), lit.(a), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

              Art.1.  Se aprobă prelungirea cu 3 ani a protocoalelor de administrare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, în care își desfășoară activitatea instituțiile publice de pe raza Municipiului Târnăveni.

             Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni să semneze Protocoalele de administrare între Municipiul Târnăveni și instituțiile publice.

             Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                             

 

Preşedinte de şedinţă,  

Tutecean Dan Cristian                                  

              Contrasemneaza,

   Secretar general,

                                                                                                                                           Blănaru Ștefan