nr. 75 din 26.05.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Construire 3 case individuale cu regim de inaltime Dp+P+M si anexe gospodaresti”, str. Lebedei, nr. 16, beneficiar- Szasz Ferenc-Csaba si Monica-Ioana, Samartinean Tiberiu si Cristina

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

  

HOTĂRÂREA nr. 75/26.05.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Construire 3 case individuale cu regim de inaltime Dp+P+M si anexe gospodaresti”, str. Lebedei, nr. 16, beneficiar- Szasz Ferenc-Csaba si Monica-Ioana, Samartinean Tiberiu si Cristina

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  26 Mai 2022;

Văzând referatul cu nr. 10183/18.05.2022,, întocmit de către Directorul Ex. Adjunct al Municipiului Târnăveni;

În baza art. 27¹ lit. c) si art. 56, al.4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 196, lit.b) si art. 155, lit.f) alin (5) din O.U.G. 57/2019 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru ,,Construire 3 case individuale in regim Dp+P+M si anexe gospodaresti”, pe amplasamentul situat pe str. Lebedei, nr. 16, Tarnaveni, beneficiar- Szasz Ferencz-Csaba si Monica-Ioana, cu domiciliul in Tarnaveni, str. Mihai Eminescu, nr. 21 si Samartinean Tiberiu si Cristina, cu domiciliul in Tarnaveni, str. Rozelor, nr. 2, avand o valabilitate de 3 ani.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Preşedinte de şedinţă,  

Tutecean Dan Cristian                                  

              Contrasemneaza,

   Secretar general,

               Blănaru Ștefan