nr. 76 din 26.05.2022 privind instalarea unui indicator  rutier

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 76/26.05.2022
privind instalarea unui indicator  rutier

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2022;

          –  văzând  referatul de aprobare nr. 8628/21.04.2022 al  Primarului Municipiului Târnăveni

         – văzând procesul verbal al Comisiei de Circulație Rutieră Târnăveni nr.4480/24.02.2022.

         –   văzând raportul de specialitate nr. 8629/21.04.2022

         – Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice art. 30 alin(4) art. 128 alin (1) lit.,,b”.

– Ținând cont de HCL nr. 60/28.06.2001 prin care străzile conform PUG-ului aprobat se află în inventarul bunurilor mobile și imobile din domeniul public al Municipiului Târnăveni fiind în proprietatea acestuia și în administrarea  Consiliului Local.

În temeiul art. 196 alin.(1) litera ,,a” și art.129 alin.(2) litera ,,d” coroborat cu alin.(7) litera ,,m” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

           Art.  1.  Se aprobă instalarea unui indicator rutier cu semnificația ,,OPRIREA INTERZISĂ” pe terenul intravilan situat  pe strada  1 Decembrie 1918 în dreptul imobilului nr. 46/06  din Municipiul Târnăveni.

           Art. 2. Instalarea indicatoarelor prevăzute la art. 1 se va realiza numai după obținerea avizului de la Poliția Rutieră Mureș.

           Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii, se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Preşedinte de şedinţă,  

Tutecean Dan Cristian                                  

              Contrasemneaza,

   Secretar general,

               Blănaru Ștefan