nr. 77 din 26.05. 2022 privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

ROMÂNIA      
JUDEŢUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

                                                           

HOTĂRÂREA  nr. 77/26.05. 2022
privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2022;

     Văzând referatul de aprobare nr. 9387/ 5.05.2022 și raportul de specialitate nr. 9388/ 5.05.2022, privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

     Ținând cont de prevederile art.12, art.16 alin. (2) lit. „j”, art.20 alin. (3) și art.21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

În temeiul art. 196 alin.(1) litera ,,a” și art.129 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

 

HOTĂRĂŞTE :

 

       Art.1. Se aprobă retragerea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a comunelor Deda, Gurghiu și Ibănești din judeţul Mureș.

     Art.2. Se mandatează domnul primar Nicolae Sorin Megheșan, reprezentant al Municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze conform Art.1.

      Art.3. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, hotărârea AGA și Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei.

    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,  

Tutecean Dan Cristian                                  

              Contrasemneaza,

   Secretar general,

                                                                                                                                           Blănaru Ștefan