nr. 78 din 26 mai 2022 privind aprobarea ”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Târnăveni 2022- 2030”.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 78/26 mai 2022
privind aprobarea ”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Târnăveni 2022- 2030”.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,întrunit in ședința ordinara din 26.05.2022;

Văzând Referatul de aprobare nr. 8788/ 27.04.2022 al Primarului Municipiului Tarnaveni, precum si Raportul de specialitate nr. 8789/ 27.04.2022 privind aprobarea ”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Târnăveni 2022- 2030”.;

Având în vedere prevederile art. 43^1 și ale Anexei 2 din Legea 350/ 2001 privin damenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 și 16 din Normele metodologice de aplicare a legii 350/ 2001privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul nr. 233/ 2016, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 lit.a si ale art.129 alin.(4) lit.edin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

Art.1.Se aproba ”Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Târnăveni 2022- 2030”., conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceștePrimarul Municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,  

Tutecean Dan Cristian                                  

              Contrasemneaza,

   Secretar general,

               Blănaru Ștefan