nr. 79 din 26.05.2022 privind aprobarea ”Studiului de oportunitate pentru achiziția de autobuze”

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 79/26.05.2022
privind aprobarea ”Studiului de oportunitate pentru achiziția de autobuze”

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,întrunit in ședința ordinara din 26.05.2022;

Văzând Referatul de aprobarenr.10074/17.05.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni, precum si Raportul de specialitate nr.10075/17.05.2022privind aprobarea ”Studiului de oportunitate pentru achiziția de autobuze”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007privind serviciile de transport public local, Legii nr. 51/2006   privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizata prin Legea 225/2016,Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier;

În temeiul prevederilor art.196 lit.a si ale art.129 alin.(4) lit.e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.1.Se aproba ”Studiul de oportunitate pentru achiziția de autobuze”, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceștePrimarul Municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,  
Tutecean Dan Cristian                                  

              Contrasemneaza,
            Secretar general,
               Blănaru Ștefan