nr. 80 din 02.06.2022privind privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la.H.C.L nr.92/29.09.2021 , în sensul aprobării creditelor de angajament destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT: Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni pentru perioada 2022-2023.

R O M Â N I A     
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE nr. 80/02.06.2022
privind aprobarea modificării Anexei  nr.1 la.H.C.L nr.92/29.09.2021 , în sensul aprobării creditelor de angajament  destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT: Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni pentru perioada 2022-2023

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din 02.06.2022;

Văzând Referatul de aprobare nr. 10.717/27.05.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei  nr.1 la.H.C.L nr.92/29.09.2021 , în sensul aprobării creditelor de angajament  destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT: Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni, pentru perioada 2022-2023,  înregistrat sub nr. 10.718/27.05.2022;

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitate cu prevederile art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.9 alin.(34 (1)-34(12), din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.5 pct 7 din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.819/2016, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.(4), lit.a și art.196 lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei  nr.1 la.H.C.L nr.92/29.09.2021 , în sensul aprobării creditelor de angajament  destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT: Municipiul Târnăveni pentru sectoarele cadastrale din municipiul Târnăveni, pentru perioada 2022-2023, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni și Serviciul investiții, achiziții și servicii publice.

 

 

 Preşedinte de şedinţă,

   Antonya Mihail                                                  Contrasemneaza
                                                                         Secretar general,
                                                                           
Blănaru Ștefan