Organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție

Număr:  11130/03.06.2022

A N U N T

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI, JUDEȚUL MUREŞ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție

 

 • Compartiment Administrativ

– un post – portar

 • Sector Sere Spații Verzi

– trei posturi – muncitor calificat (floricultor) treapta I

– un post – muncitor calificat ( drujbist) treapta I

– un post – muncitor calificat (mecanic) treapta IV

 

CONDITII NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE:

CONDIȚII GENERALE:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte  condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 286/2011.

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDITII SPECIFICE:

 • Compartiment Administrativ
 • portar

– studii medii/generale

– atestat profesional agent de pază și protecție

– cu sau fără vechime în meserie

 • Sector Sere Spații Verzi
 • muncitor calificat (floricultor) treapta I

– studii medii profil agricol  sau generale cu calificare în meseria de floricultor, horticultor sau lucrător in cultura plantelor

– minimum 9 ani vechime în meserie

 • muncitor calificat (drujbist) treapta I

– studii medii profil mecanic sau generale cu calificare în meseria de drujbist

– minimum 9 ani vechime în meserie

 • muncitor calificat (mecanic) treapta IV

– studii medii profil mecanic sau generale cu calificare în meseria de mecanic

– cu sau fără vechime în meserie

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine documentele prevăzute la  art. 6 din HGR nr. 286/2011:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau  instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

  g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.  

Concursul  constă din 2 probe şi se va desfăşura conform calendarului:

– Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Proba scrisă: în data  de 28.06.2022  orele 10,00 la sediul instituţiei,

Interviul: în data 30.06.2022 ora 10,00 la sediul instituţiei.

Relatii suplimentare, tematica si bibliografia se pot obtine la Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, tel. 0265-443400 int. 39 și de pe site-ul: primariatarnaveni.ro.

 

PRIMAR,
  Nicolae-Sorin Megheşan

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA   DE CONCURS
PROPUSA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  VACANTE

 

Bibliografie comuna pentru toate posturile vacante       

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Bibliografie specifică pentru fiecare  post vacant 

 • portar
 1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 • muncitor calificat (floricultor)

1.- Floricultura- V. Sonea, Elena Selaru

2.-Arboricultura ornamentala si arhitectura peisagistica autori V. Sonea  si Ana F.Iliescu

        A. Inmultirea si cultura speciilor lemnoase ornamentale

                               – producerea materialului saditor pe cale sexuata pag. 22-27

                               – producerea materialului saditor pe cale vegetative pag. 28-36

 

       B. Principii generale de compozitie a parcurilor si gradinilor

                               – vegetatia si elementele sale componente pag. 239-251

 

 • muncitor calificat (mecanic)
 1. Manual pentru Cultura de Specialitate- Domeniul Mecanic, de Adriana Popescu, Editura Didactica si Pedagogica 2004
 • muncitor calificat (drujbist)

1.- Curs –RECOLTAREA LEMNULUI

 1. – Tehnica Exploatării lemnului

 

 

PRIMAR,
  Nicolae-Sorin Megheşan