nr. 81 din 07.06.2022 privind aprobarea proiectului:“ Installation of renewable energy source for self-consumption at Tarnaveni Municipality “precum si a cheltuielilor necesare implementarii acestuia, pentru obiectivul de investitii “ Centrala electrica fotovoltaica pentru consum propriu de energie electrica , amplasata pe Piata Agroalimentara Avram Iancu, Tarnaveni”

R O M Â N I A             
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 81/07.06.2022

 

     Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, in sedinta extraordinara din 07.06.2022;     

     Avand in vedere:

  • Referatul de aprobare nr. al Primarului Municipiului Tarnaveni,
  • Raportul nr. 21393/15.11.2021 al Directiei Tehnice a Primariei Municipiului Tarnaveni,

Luand in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza art.7 art.13 din Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica

In temeiul art. 196 alin (1), lit. a) si ale art. 129 alin (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba proiectul cu titlul Installation of renewable energy source for self-consumption at Tarnaveni Municipality“, pentru obiectivul de investitii “Centrala electrica fotovoltaica pentru consum propriu de energie electrica, amplasata pe Piata Agroalimentara Avram Iancu, Tarnaveni” pentru care s-a obtinut finantare nerambursabila prin SEE si Mecanismele Financiare Norvegiene 2014-2021 in cadrul “Energy Programme in Romania”, apelul de proiecte 3.1 Cresterea capacitatii de productie a energiei din alte surse de energie regenerabila (RES)  – Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE)

Art.2  Se aproba valoarea totala eligibila a proiectului de 357.762 euro, dupa cum urmeaza:

  • 000 euro – finantare nerambursabila (84,97 %)
  • 762 euro  –  cota de cofinantare a Municipiului Tarnaveni (15,03 %)

Valoarea totala eligibila a proiectului nu poate fi modificata pe parcursul implementarii acestuia.

Art.3. Valoarea TVA este inclusa in valoarea totala eligibila a proiectului este nedeductibila si nu va fi recuperata de la bugetul de stat.

Art.4. La data aprobarii prezentei, se revoca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr. 126/18.11.2021

Art.5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul  Municipiului Tarnaveni.

 

 

 Preşedinte de şedinţă,
    Antonya Mihail                                                                      Contrasemneaza
                                                                                              Secretar general,
                                                                                            Blănaru Ștefan