Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate

Număr: 10690  din 26.05.2022                                                                                                                                                                                         

  ANUNŢ

În temeiul prevederilor,  art. 618 alin. (2) teza I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție
vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni

 

  • Consilier clasa I grad profesional superior la Compartiment Registrul Agricol

 Condiții de participare

perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomie,

– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 7 ani.

 

  • Data de defășurare a probei scrise a concursului în data de: 21.07.2022 ora 10:00 la sediul Primariei municipiului Târnăveni, Piața Primăriei, nr. 7, județul Mureș ;
  • Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei nr. 7, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, data afișării anunțului: 20.06.2022-11.07.2022.
  • Persoana de contact: Macarie Viorica – consilier; Tel. 0265443400 — interior 39; Fax. 0265446312; E-mail: resurseumane@primariatarnaveni.ro.
  • Bibliografie/tematică, atribuțiile prevăzute în fișa postului, conform anexei la prezenta adresă.
  • Proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

            

Primar,
Nicolae-Sorin Megheșan

 

Anexa