Proiecte HCL- ședința ordinară din 30.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.605 din  23.06.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 30 iunie 2022, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotarare privind privind aprobarea Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare si dotare Liceul Tehnologic Constantin Brancusi”.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, judetul Mures”.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea însușirii Raportului de evaluare imobiliară pentru  vânzarea cabinetului medical C1-U1, cotei părți din spațiile comune și terenul aferent cabinetului medical înscris în CF 53879-C1-U1 situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan  10 și a prețului de pornire la licitația publică cu strigare pentru vânzarea acestuia
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020, “Zona LUDUȘ-MIHEȘU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie”
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020, Zona VALEA NIRAJULUI. UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT Măgherani ”
  6. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.3 a Hotararii Consililuui Local Tarnaveni nr.21/31.01.2008.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

                   PRIMAR,                                                         Secretar General ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                          Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 23.06.2022

Spre aprobare: