Proiecte HCL – sedinta ordinara din 07.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

            

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.629 din  30.06.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 07 iulie 2022, orele 14.00, cu următorul :

PROIECT DE ORDINE DE  ZI:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022.
  2. Proiect de hotarare privind modificarea Listei principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2022.
  3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                               PRIMAR,                                                       Secretar General , 
                      Megheșan Nicolae Sorin                                          Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 30.06.2022

 Spre aprobare:

Proces verbal – sedinta ordinara din 30.06.2022