Proiecte HCL- ședința ordinară din 25.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.771 din  18.08.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 25 august 2022, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la data de 30.06.2022.
 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2022.
 3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 50.000 lei Parohiei Ortodoxe Romane Tarnaveni V.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii delegatiei municipiului Tarnaveni la Hajduszoboszlo Ungaria in perioada 01-04.09.2022.
 5. Proiect de hotarare privind completarea preambulurilor Hotarârilor Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr. 82/30.06.2022, nr. 83/30.06.2022, nr. 84/30.06.2022 si nr.87/30.06.2022.
 6. Proiect de hotarare privind completarea preambulurilor Hotarârilor Consiliului Local al municipiului Tarnaveni 89/07.07.2022 si nr.90/07.07.2022.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de locuinte in blocul ANL din municipiului Tarnaveni Aleea Garii nr. 15.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de licitatie a cab. medical C1-U1 situat in municipiul Tarnaveni str. Prefect Vasile Moldovan nr.10.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii spatiului situat in municipiul Tarnaveni str.1 Decembrie 1918 nr.46/P2 apt.4.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tc.-ec. pentru obiectivul de investiţii “Amenajare teren de tenis pe zgura”
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii actualizata, a indicatorilor t.-ec. actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni, judetul Mures”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

                          PRIMAR,                                              Secretar General , 
                    Megheșan Nicolae Sorin                                 Blănaru Ștefan

Târnăveni, 18.08.2022

Completare ordine de zi:

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului al Consiliului Local Tarnaveni si a supleantului in comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Tarnaveni sesiunea SEPTEMBRIE 2022

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanților consiliului local al municipiului Târnăveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2022-2023

Spre informare:

Raport de activitate al consilierului local Piaskovski Stanislav

Raport de activitate al consilierului local Candea Ciprian Florin

Raport de activitate al consilierului local Cimpoca Alin Claudiu

Raport de activitate al consilierului local Cirlea Emanoil

Raport de activitate al consilierului local Fodor Alexandru-Iosif

Raport de activitate al consilierului local Grec Lucretia

Raport de activitate al consilierului local Mihailescu Alin Marius

Raport de activitate al consilierului local Sim Florin Daniel

Raport de activitate al delegatului satesc Stroia Merinuta

Raport de activitate al consilierului local Antonya Mihail

Raport de activitate al consilierului local Incze Csaba Stefan Levente

Raport de activitate al consilierului local Ciulea Porime Pavel

Raport de activitate al consilierului local Sincu Gheorghe Vlad

Raport de activitate al consilierului local Popa Felician Lucian

Raport de activitate al consilierului local Precup Emilia

Raport de activitate al consilierului local Popa Nicolae Valer

Raport de activitate al consilierului local Tutecean Dan Cristian

Spre aprobare:

Proces verbal al sedintei odinare din 07.07.2022