Informare privind prevederile Ordinului nr. 1620 din 16 august 2022 pentru aprobarea procedurii de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
DIRECȚIA ECONOMICĂ – Serviciul Impozite și Taxe

 

Prin prezentul aducem la cunoștința contribuabililor persoane fizice prevederile Ordinului nr. 1620 din 16 august 2022 pentru aprobarea procedurii de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, după cum urmează:

Pentru restituirea  sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare prevăzute a Legii nr. 257/2022, solicitanţii depun la organul fiscal local competent, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a procedurii, o cerere de restituire a unor sume de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022, reprezentând amenzi contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022.

Cererea de restituire se depune în format letric sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă și  este însoţită de copii ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale documentelor de plată şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a)numele şi prenumele solicitantului;

b)codul numeric personal;

c)domiciliul solicitantului;

d)suma şi natura creanţei solicitate la restituire;

e)codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;

f)banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei.

În cazul în care, după primirea documentaţiei înaintate de solicitant şi verificarea datelor din evidenţa pe plătitori, se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale acestuia, sumele solicitate se vor restitui numai după efectuarea compensării acestor obligaţii bugetare restante.

Pentru detalii suplimentare, vă stăm la dispoziție la sediul nostru din Târnăveni str. Republicii, nr. 84, la telefon 0265 443208 sau la e-mail impozite@primariatarnaveni.ro

 

PRIMAR,
NICOLAE SORIN MEGHEȘAN

 

 

Model 2022 ITL – 081

Nr…………/……../……../20…….

CERERE

privind restituirea amenzilor contravenţionale potrivit art. 2 din Legea nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

 

Domnule/Doamnă director,

Subsemnatul(a),_______________________________, cu domiciliul în România, judeţul MURES, codul postal 545600, municipiul TARNAVENI, satul/sectorul……………………………., str. ___________________________ nr………, bl. ………., sc. ……., et……., ap. ……………, identificat(ă) prin B.I./C.I./C.I.P./paşaport seria …… nr……………, CNP………………………………………………….., în calitate de plătitor/împuternicit al……………………………………………………., cu domiciliul în România/……………………….., judeţul………………………………………, codul poştal……………….., municipiul/oraşul/comuna ………………………………………………., satul/sectorul……………………………., str………………………………………………… nr………, bl. ………., sc. ……., et……., ap. ……., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./paşaport seria……nr……………, CNP…………………………………………., în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, solicit restituirea sumei de………………….lei, reprezentând amendă, conform Procesului-verbal de constatare a contravenţiei nr. /data…………………………………………….., achitată prin chitanţă/mandat poştal/ordin de plată nr. /data……………………………………………..

Solicit ca plata sumei să fie efectuată prin:

|_| casieria dumneavoastră;

|_| virament bancar în contul……………………., deschis la Banca……………………Sucursala………………………….

Anexez prezentei următoarele documente, certificate “conform cu originalul”:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

Date de contact ale solicitantului/împuternicitului:

telefon:……………………../e-mail:…………………………………

Data:         ……………..

Semnătura: ___________________