Proiecte HCL- ședința extraordinară din 07.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 836 din  02.09.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 07 septembrie 2022, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotarare privind actualizarea HCL nr.79/27.08.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, modificata prin HCL nr. 53/31.03.2022 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni”
  2. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 33/05.03.2020, modificată prin HCL nr. 78/27.08.2020, actualizat prin HCL 54/07.04.2022pentru obiectivul de investiții: ” REABILITARE ŞI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC TÂRNĂVENI”.
  3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L nr.55/07.04.2022 în sensul aprobării creditelor de angajament pentru implementarea proiectului  ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Târnăveni”.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022.
  5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                          PRIMAR,                                         Secretar General ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                      Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 30.06.2022