Proiecte HCL- ședința extraordinară convocata de îndată, in data de 21 septembrie2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.881 din  21.09.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă de indată Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 21 septembrie 2022, orele 12.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului: „ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR PENTRU MUNICIPIUL TÂRNĂVENI”
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022.
  3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022.

 

Art.2. Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                          PRIMAR,                                              Secretar General ,  
              Megheșan Nicolae Sorin                                      Blănaru Ștefan

 

Târnăveni,
21.09.2022