Proiecte HCL- ședința ordinară din 29.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.883 din  29.09.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 29 septembrie 2022, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotarare privind Aprobarea documentației tehnice REVIZIA nr. 2 / septembrie 2022 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători de pe raza municipiului Târnăveni.
  2. Proiect de hotarare privind instalarea unor indicatoare rutiere in municipiul Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                     PRIMAR,                                          Secretar General ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                 Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 21.09.2022

Completare Proiect ordine de zi:

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Târnăveni în cadrul Programului pentru sprijinirea eficientei și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Extindere și eficientizare sistem de iluminat public al Municipiului Târnăveni”.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Tarnaveni in Comisiile pt evaluarea si asigurarii calitatii  in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiului Tarnaveni.

Spre aprobare:

 

Documente punctul 1 – Proiect ordine de zi:

1. Raport FINAL_TL Tarnaveni_rev.2_19.09.2022 
2. Anexa 1 Sect.A_STUDIUL de oportunitate_rev.19.09.2022
3. Anexa 2 Sect.B_STRATEGIA de contractare_rev.19.09.2022
4. Anexa 3 CAIETUL de sarcini_rev.19.09.2022
5. Anexa 4 CONTRACTUL de delegare_rev.19.09.2022
6. FORMULARE pentru depunerea Ofertei
7. Sect.F_REGULAMENTUL serviciului de transport_rev.19.09.2022
8. Sect.G_INSTRUCTIUNI pentru ofertanti_rev.19.09.2022