nr. 112 din 29.09.2022 privind aprobarea documentației tehnice REVIZIA nr. 2 / septembrie 2022 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători de pe raza municipiului Târnăveni

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 112/29.09.2022
privind aprobarea documentației tehnice REVIZIA nr. 2 / septembrie 2022 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători de pe raza municipiului Târnăveni

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni, in sedinta ordinara din data de 29 septembrie 2022;

Analizând Referatul de aprobare al inițatorului nr. 17678/ 22.09.2022, Raportul de Specialitate nr. 17679/ 22.09.2022 al Comisiei numită prin Dispoziția nr. 756/ 20.07.2021,

Având în vedere:

 • Prevederile art. 1 alin. (4) lit. d) și ale art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile art. 1 alin. (6) lit. g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Raportul procedurii de atribuire înregistrat sub nr. 1022/ 11.01.2022 prin care procedura de achiziție a Contractului de ”Delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Târnăveni” a fost anulată în baza prevederilor art. 212 alin. ”1” din Legea nr. 98 / 2016, întrucât nu au fost depuse oferte în cadrul procedurii inițiate sub nr. CN 1037213 publicat în SICAP la data de 27.11.2021;
 • Minuta înregistrată sub nr. 2468/ 26.01.2022,17653 încheiată între reprezentanții UAT Municipiul Târnăveni și reprezentanții Consultantului, prin care s-au trasat condițiile de revizuire a documentației inițiale publicată în SEAP;
 • Raportul final al Consultantului nr. 53 / 15 din 21.09.2022 înregistrat la UAT Municipiul Târnăveni sub nr. 17653/ 21.09.2022 conținând descrierea reviziilor efectuate asupra documentației tehnico-economice;
 • Prevederile Ordinului emis de Ministerul Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
 • Documentația tehnico-economică revizuită de societatea SAH-10 MANAGEMENT S.R.L.
 • Avizele Comisiilor de specialitatea din cadrul Consiliului Local Târnăveni;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

In baza art.7 al .13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

În temeiul dispoziţiilor  art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. n), art. 139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 HOTĂRĂŞTE:

 Art.1.Se aprobă Raportul final al Consultantului nr. 53/15 din 21.09.2022 înregistrat la UAT Municipiul Târnăveni sub nr. 17653/ 21.09.2022 conținând descrierea reviziilor efectuate asupra documentației tehnico-economice aprobată prin HCL nr. 76/ 10.08.2021 și HCL nr. 121/ 18.11.2021.

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate revizuit (revizia 2 / septembrie 2022), inclusiv anexele la acesta, numerotate de la Anexa 1 până la Anexa 8, conform ANEXEI nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art.3. Se aprobă Strategia de contractare revizuită (revizia 3 / septembrie 2022), conform ANEXEI nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini revizuit (revizia 2 / septembrie 2022), inclusiv anexele la acesta, numerotate de la Anexa A până la Anexa F (revizia 1 / 2022), conform ANEXEI nr. 3 la prezenta Hotărâre.

Art.5. Se aprobă Contractul de delegare revizuit (revizia 2 / septembrie 2022), inclusiv anexele la acesta, numerotate de la Anexa 1 până la Anexa 17 (revizia 2 / 2022), conform ANEXEI nr. 4 la prezenta Hotărâre.

Art.6. Se aprobă componența Comisiei de evaluare a ofertelor, astfel:

 1. Membrii comisiei
 2. Președinte- Rațiu Adnana Oana – consilier juridic – Compartiment Juridic, Contencios administrativ și Autoritate tutelară
 3. Secretar – Roșca Claudiu- consilier superior – Serviciul Investiții, Achiziții, Servicii publice
 4. Membru – Balint Ibica – Șef serviciu Buget – Contabilitate
 5. Membru – Rusu Felicia Neli – consilier superior – Compartimentul Patrimoniu
 6. Membru-Vig Ioan- inspector principal- Compartimentul Patrimoniu
 7. Membrii de rezervă
 8. Petru Oana Mirela – consilier superior – Compartiment Proiecte cu finanțare europeană
 9. Dobai Lorand – consilier superior – Serviciul Investiții, Achiziții, Servicii publice
 10. Expert cooptat

Milășan Florin – Ovidiu – Expert achiziții publice.

Art.7.Se mandatează Primarul Municipiului Târnăveni să semneze în numele şi pe seama Municipiului Târnăveni, Contractul de delegare a gestiunii după finalizarea procedurii de atribuire a Contractului.

Art.8.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredințează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Preşedinte de şedinţă,                 
  Cimpoca Alin Claudiu                                                  Contrasemenează,
                                                                                     
Secretar general
                                                                           
            Blănaru Ștefan