nr. 114  din 29.09.2022 privind aprobarea participării Municipiului Tarnaveni în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public,  și aprobarea devizului general pentru proiectul „Extindere si eficientizare sistem de iluminat public al Municipiului Tarnaveni”

ROMANIA                                                                                                                        JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

       

HOTĂRÂREA nr. 114  din 29.09.2022
privind aprobarea participării Municipiului Tarnaveni în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public,  și aprobarea devizului general pentru proiectul „Extindere si eficientizare sistem de iluminat public al Municipiului Tarnaveni”

              

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2022;

Analizând Referatul de aprobare nr. 17859/23.09.2022 al  Primarului Municipiului Tarnaveni, în calitate de inițiator,

În conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare al Programului privind sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public din 13 iulie 2022 aprobat prin Ordinul 1.947, emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d); art. 135 alin. (8); art. 139 alin. (1), art.154 alin. (1) şi alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Tarnaveni în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu proiectul „Extindere si eficientizare sistem de iluminat public al Municipiului Tarnaveni”

Art.2. Se aprobă devizul general al proiectului „Extindere si eficientizare sistem de iluminat public al Municipiului Tarnaveni”, Anexa 1 parte integrantă a hotărârii.

Art.3. Se desemnează primarul Municipiului Tarnaveni, dl NICOLAE SORIN MEGHESAN, să reprezinte solicitantul în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Tarnaveni.

 

 

Preşedinte de şedinţă,               
Cimpoca Alin Claudiu                                                      Contrasemenează,           
                                                                                        Secretar general
                                                                                   
            Blănaru Ștefan