Proiecte HCL- ședința extraordinară convocata de îndată, in data de 07 octombrie 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

  

C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1003 din 06 octombrie 2022 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă de indata Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 07 octombrie  2022, orele 09.00, cu următorul:

  P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind privindaprobareaproiectului: ”Reabilitarea si eficientizarea energetica a LiceuluiTehnologic Constantin Brâncuși – P-țaTrandafirilor nr. 10 Târnăveni, jud. Mureș”
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Târnăveni, în scopul creșterii eficienței energetice – P-ța Primăriei nr. 7, jud. Mureș”
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022.
  4. Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 67/16.07.2020 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Traian Târnăveni” Axa prioritară 10 Obiectiv specific 10/1 învățământ obligatoriu.
  5. Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 43/26.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ” Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială Traian Târnăveni”
  6. Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr. 917/27.09.2022 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022 și  rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2022.

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                          SECRETAR GENERAL ,   

          Megheșan Nicolae Sorin                                          Ștefan Blănaru

 

 Târnăveni,

06 octombrie 2022