nr. 117  din 07.10.2022 privind aprobarea proiectului  ”Reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Târnăveni, în scopul creșterii eficienței energetice – Piata Primăriei nr. 7, jud. Mureș”

ROMANIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL       

HOTĂRÂREA nr. 117  din 07.10.2022
privind aprobarea proiectului  ”Reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Târnăveni, în scopul creșterii eficienței energetice – Piata Primăriei nr. 7, jud. Mureș”

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 07.10.2022;

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 18524/05.10.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni;
  • Raportul de specialitate nr. 18525/05.10.2022, al Compartimentului Proiecte cu Finanțare Internațională, din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni;

Ținând cont de prevederile Ghidului Specific privind accesarea fondurilor europene nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) –  Componenta 5 – Valul renovării;

În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a si ale art.129 alin. (4) lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – Republicată, cu modificările și completările ulterioare.

                                                       HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. Se aprobă proiectul de investiții: ”Reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Târnăveni, în scopul creșterii eficienței energetice – P-ța Primăriei nr. 7, jud. Mureș”, care va fi depus pentru obținerea de finanțare nerambursabilă în cadrul COMPONENTEI 5 – Valul Renovării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Art.2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului ”Reabilitarea clădirii Primăriei Municipiului Târnăveni, în scopul creșterii eficienței energetice – P-ța Primăriei nr. 7, jud. Mureș” – 817.500,00 euro fără TVA, reprezentând 4.024.307,25 lei fără TVA, calculat la cursul valutar Inforeuro aferent lunii mai 2021, 1euro = 4,9227 lei, valoare stabilită în conformitate cu precizările din Ghidul Specific, astfel:

Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfășurată x cost unitar pentru lucrări de renovare moderată sau aprofundată, după caz) + (cost stație încărcare rapidă x număr de stații), respectiv:

Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 1585,00 mp X 500 euro/ mp fără TVA (aria desfășurată x cost unitar pentru lucrări de reabilitare moderată a clădirilor publice) + (25.000 euro  x 1 stație de reîncărcare cu putere peste 22kW).

Art. 3. Se aproba finanțarea tuturor costurilor neeligibile aferente proiectului, precum și alocarea resurselor financiare necesare implementării optime ale acestuia, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR și a TVA aferentă cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cheltuieli care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.

Art. 4. Se aprobă Anexa nr. 1 – Descrierea sumară a investiției, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

    Președinte de ședință                                                         Contrasemnează,    
        Cirlea Emanoil                                                                Secretar general

                                                                                                  Ștefan Blănaru