Proiecte HCL- ședința extraordinară, in data de 17 octombrie 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1009 din 12 octombrie 2022 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 17 octombrie  2022, orele 10.00, cu următorul:

 

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultantă juridica

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice (Cisco Webex Meetings) in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                       SECRETAR GENERAL ,   

          Megheșan Nicolae Sorin                                            Ștefan Blănaru

 

 

  Târnăveni, 12 octombrie 2022