nr. 120 din 17.10.2022 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultantă juridica

ROMANIA                                                                                                             
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

      

HOTĂRÂREA nr. 120 din 17.10.2022
privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultantă juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 17.10.2022;

   Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 19083/2022 al Primarului Municipiului Târnăveni;
  • Raportul de specialitate nr. 19084/2022 ;

In baza Art.I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – Republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a si ale art.129 alin. (4) lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

                                                       HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba achizitionarea de servicii de consultantă juridica de specialitate având ca obiect redactarea motivata a contestatiei și reprezentarea municipiului Tarnaveni in fata instantelor judecatoresti impotriva masurilor dispuse prin Nota de neconformitate nr. 44898.3/30.08.2022  emisa de Autoritatea de management Program Operational Regional .

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

    Președinte de ședință                                                         Contrasemnează,    

        Cirlea Emanoil                                                            Secretar general

                                                                                                Ștefan Blănaru