Proiecte HCL- ședința ordinară, in data de 27 octombrie 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1019 din  20.10.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 27 octombrie 2022, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.57659 (clădiri și terenul aferent acestora), situat în Municipiul Târnăveni, str. Bradului nr.14 (fostul CARS).
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție ” Rețea de apă potabilă Botorca”.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții ”Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca, Municipiul Târnăveni”
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție ” Rețea de apă str. După Deal”.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții”Alimentare cu apă potabilă str. După Deal, Municipiul Târnăveni”.
  6. Proiect de hotarare privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară și a prețului de pornire la licitație pentru închirierea prin licitație publică a  spațiului situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.46/P2, apt.4.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de vânzare a spațiului medical C1-U1, a cotei părți din spațiile comune și a terenului aferent cabinetului medical înscris în CF 53879, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str.Republicii nr.74/H
  9. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

               PRIMAR,                                                         Secretar General ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                         Blănaru Ștefan

 

 

Spre aprobare: