nr. 121 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție ”Rețea de apă potabilă Botorca”

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 octombrie 2022
privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție ”Rețea de apă potabilă Botorca”

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședinţa ordinară din data de 27 octombrie 2022 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.19025/12.10.2022 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție ” Rețea de apă potabilă Botorca”, întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 19026/12.10.2022,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a),  din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de prevederile art.7, alin. 2 și 13 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1.    Se aprobă cuprinderea în domeniul public al Municipiului Târnăveni, a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiție ” Rețea de apă potabilă Botorca”, conform Anexei la prezenta.

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

  Președinte de ședință                                                         Contrasemnează,    

    Cirlea Emanoil                                                                  Secretar general

                                                                                              Ștefan Blănaru