nr. 122 din 27.10.2022 privind aprobarea  completării Anexei nr. 5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții ”Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca, Municipiul Târnăveni”

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 122 din 27.10.2022
privind aprobarea  completării Anexei nr. 5 – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții ”Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca, Municipiul Târnăveni”

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare  nr.19110/14.10.2022 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea  completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinănd domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010,  cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții”Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca, Municipiul Târnăveni”, întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 19112/14.10.2022,

În baza prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Târnăveni către SC Compania Aquaserv SA Târgu Mureș, nr.22/202662/2010, cu modificările ulterioare;

În temeiul art.129, alin(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1) și art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

Ținând cont de prevederile art.7, alin.(2) și (13) din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1.  Se aprobă completarea Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor – gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparţinănd domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, nr. 22/202.662/2010, cu mijloacele fixe rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții”Alimentare cu apă potabilă localitatea Botorca, Municipiul Târnăveni”,  conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Predarea -preluarea bunurilor cuprinse în Anexa  la prezenta se va efectua prin încheierea unui proces-verbal de predare-preluare, conform art.76, pct.2 lit.(d) din Dispoziții generale ale Contractului de delegare a gestiunii nr.22/202662/2010, completându-se Anexa nr.5 prevăzută la art.76, pct.2, lit.(b) – Dispoziții generale din contract, încheindu-se un Act Adițional în acest sens.

Art.3.  Se mandatează Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Aqua Invest Mureş, dl.Peter Ferenc – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Târnăveni,  Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii nr.22/202662/2010.

Art.4. Se numeşte comisia de predare-primire a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa la prezentul Raport, în următoarea componență:

Sim Florin                       – administrator             – preşedintele comisiei

Beleanu Celestin            – director ex.adj.            – membru

Moscalu Fiodor               – inspector urbanism     – membru

Rusu Felicia                  – consilier patrimoniu      – membru

Raţiu Adnana               – consilier juridic              – membru

 

Art.5.  Comisia de predare-primire menţionată la pct.4 va proceda la predarea- primirea mijloacelor fixe  cuprinse în Anexa la prezenta, între municipiul Târnăveni şi S.C.Compania Aquaserv SA Tg.Mureş.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni şi aparatul de specialitate al acestuia.

 

 

 

               

 

 

 

  Președinte de ședință                                                         Contrasemnează,    

    Cirlea Emanoil                                                                  Secretar general

                                                                                              Ștefan Blănaru