nr.125  din 27 octombrie 2022 privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară și a prețului de pornire la licitație pentru închirierea  prin licitație publică a  spațiului situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.46/P2, apt.4, înscris în CF 50174-C1-U10

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr.125  din 27 octombrie 2022
privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară și a prețului de pornire la licitație pentru închirierea  prin licitație publică a  spațiului situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.46/P2, apt.4, înscris în CF 50174-C1-U10

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 27 octombrie   2022 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17365/16.09.2022 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind însușirea Raportului de evaluare imobiliară și a prețului de pornire la licitație pentru închirierea  prin licitație publică a  spațiului situat în Municipiul Târnăveni, str.1 Decembrie 1918, nr.46/P2, apt.4, înscris în CF 50174-C1-U10, întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 17366/16.09.2022,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), art.317, 334-348 din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de prevederile art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1. Se însușește Raportul de evaluare nr.177/12.09.2022 , întocmit de către Evaluator autorizat ANEVAR, ing. Suciu Mircea, respectiv prețul de pornire la licitație pentru închirierea prin licitație publică a imobilului înscris în CF 50174-C1-U10,  situat în Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918, nr.46/P2, apt.4, conform Anexei  la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă prețul de pornire al licitației pentru închirierea prin licitație publică  a imobilului înscris în CF 50174-C1-U10,  situat în Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918, nr.46/P2, apt.4, respectiv suma de 1.615 lei/an.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

  Președinte de ședință                                                         Contrasemnează,    
    Cirlea Emanoil                                                                  Secretar general
                                                                                              Ștefan Blănaru