nr.126 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea valorii de vânzare a spațiului medical C1-U1, a cotei părți din spațiile comune și a terenului aferent cabinetului medical înscris în CF 53879, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                                              

                                                                             

HOTĂRÂREA nr.126 din 27 octombrie 2022
privind aprobarea valorii de vânzare a spațiului medical C1-U1, a cotei părți din spațiile comune și a terenului aferent cabinetului medical înscris în CF 53879, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în şedinţa ordinară din 27.10. 2022

Având în vedere Referatul de aprobare nr.17978/26.09.2022 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea valorii de vânzare a spațiului medical C1-U1, a cotei părți din spațiile comune și a terenului aferent cabinetului medical înscris în CF 53879, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare, întocmit în cadrul Direcției Tehnice, înregistrat sub nr.17979/26.09.2022;

În baza prevederilor OUG nr.68/28.05.2008  privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și în baza Proceselor verbale ale Comisiei  de vânzare a cabinetelor medicale, constituită prin Dispoziția Primarului nr.67/2019 și nr.417/07.03.2019 ,

În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.155, alin.(1), art.196, lit.(a), din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de prevederile art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă vânzarea spațiului medical înscris în CF 53879-C1-U1, în suprafață utilă de 26 mp, a cotei părți din 76 mp părți comune, înscrise în CF 53879-C1-U3, precum și a cotei părți de teren din suprafața totală de 684 mp, înscris în CF 53879, a imobilului situat în Târnăveni, str. Pref. Vasile Moldovan nr.10, către SC DAO-MAR, cu sediul social în Târnăveni, str. George Enescu nr.3, apt.3, reprezentată prin asociat unic și administrator dr. Dan Georgeta Mariana, la prețul de 171.067 lei, cu plata unui avans de 15 % din prețul de vânzare și rate lunare, eșalonate pe un termen de 15 ani.

Art.2.  Se aprobă rata dobânzii ce urmează a fi percepută pentru vânzarea în rate, la nivelul  dobânzii anuale de referință comunicată periodic de Banca Centrală Europeană, preluată de Comisia Europeană pentru România și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; la data de 01.07.2022, nivelul dobânzii anuale de referință este de 5,1%, la care se adaugă 1 punct procentual, respectiv 6,1%. 

Art.3.  Se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni să semneze pentru și în numele Municipiului Târnăveni, contractul de vânzare- cumpărare a cabinetului medical C1-U1, a cotei părți din spațiile comune și a terenului aferent cabinetului medical înscris în CF 53879-C1-U1, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

  Președinte de ședință                                                         Contrasemnează,    

    Cirlea Emanoil                                                                  Secretar general

                                                                                                Ștefan Blănaru