nr.127 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr. 74/H ( Centrala termică)

R O M Â N I A                                                                        

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

  

HOTĂRÂREA nr.127 din 27 octombrie 2022
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr. 74/H ( Centrala termică)

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2022,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.17361/16.09.2022 și Raportul de specialitate privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr.74/H,  întocmit în cadrul Direcției Tehnice și înregistrat sub nr.17362/16.09.2022;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1,  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1  Se aprobă  vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, situat în Târnăveni, str. Republicii nr.74/H.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

  Președinte de ședință                                                         Contrasemnează,    
    Cirlea Emanoil                                                                  Secretar general
                                                                                              Ștefan Blănaru