nr. 128 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr. 128 din 27 octombrie 2022
privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 27.10.2022;

Văzând Referatul de aprobare al Primarului nr. 17279/16.09.2022 si Raportul de specialitate cu nr. 17280/16.09.2022 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

In baza art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

În baza prevederilor art. 129, alin. (4), litera a) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrări, servicii şi produse pe anul 2022:

  • Intocmirea documentatiei pentru infiintarea zonei metropolitane pentru UAT Tarnaveni.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

  Președinte de ședință                                                         Contrasemnează,     
    Cirlea Emanoil                                                                  Secretar general

                                                                                              Ștefan Blănaru