Proiecte HCL- ședința ordinară, in data de 24 noiembrie 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1143 din  16.11.2022  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 24 noiembrie 2022, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T   D E  O R D I N E   D E  Z I:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.09.2022.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului  şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. I  al anului școlar 2022-2023.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii din veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Târnăveni a sumelor reprezentand reduceri procentuale pentru proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării  Anexei la H.C.L. nr. 89/07.07.2022  privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2022.
  6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2022.
  7. Proiect de hotarare privind completarea preambulului Hotarârii nr. 101/25.08.2022.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de teren de 4815 mp și a clădirilor C4, C5, C6 și C7 aparținând imobilului înscris în CF nr. 57659, situat în Municipiul Târnăveni, str. Bradului nr.14 (fostul CARS)
  9. Proiect de hotarare privind instalarea unor indicatoare rutiere.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

                 PRIMAR,                                                 Secretar General ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                 Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 18.11.2022

Spre aprobare: