nr. 130 din 24 noiembrie 2022 privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru  anul școlar 2022-2023

 R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 130 din 24 noiembrie 2022
privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru  anul școlar 2022-2023

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 24 noiembrie 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 20.321/03.11.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru anul școlar 2022-2023, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 20.340/03.11.2022;

În baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educaţiei nr.5379/07.09.2022, au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din unitățile de învăţământ preuniversitar ;

În temeiul art.129, alin (7), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru  anul şcolar 2022-2023, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru  anul şcolar 2022-2023, după cum urmează:

– burse de performanţă  – 500  lei/elev
– burse de merit            – 200  lei/elev
– burse de studiu           – 150  lei/elev

Burse de ajutor social
           Din care:
                -burse pentru elevi din familii cu venituri mici                        200  lei
                -burse pentru elevi orfani, crescuți în plasament                     200 lei
                – burse de boală                                                                 200  lei
                – burse pentru elevi din mediul rural                                      200  lei

 

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni.

                                                                       

Preşedinte de şedinţă,   
Ciulea Porime Pavel     
                                                                   Contrasemneaza,
                                                                 Secretar general,  
                                                                  
     Blănaru Ștefan