nr. 131 din 24.11.2022 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 131 din 24.11.2022
privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 24.11.2022;

Văzând Referatul de aprobare al Primarului nr. 21000/11.11.2022 si Raportul de specialitate cu nr. 21001/11.11.2022 întocmit de către şef serviciu Investiţii, achiziţii, servicii publice – ing. Muth Teodor;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

In baza art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

În baza prevederilor art. 129, alin. (4), litera a) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă  necesitatea şi oportunitatea achiziţionării urmatoarelor lucrări, servicii şi produse pe anul 2022:

  • Extindere sistem de supraveghere video in Municipiul Tarnaveni;
  • Inlocuire boiler electric pentru prepararea apei calde la Scoala Gimnaziala V. Moldovan;
  • Servicii de consultanta privind elaborarea si depunerea cererii de finantare pentru ob. de investitii „Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma – Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

Preşedinte de şedinţă,               
Ciulea Porime Pavel

                                                                                          Contrasemneaza,
                                                                                        Secretar general,
                                                                                            
      Blănaru Ștefan