nr. 132 din 24.11.2022 privind aprobarea finantarii din veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Târnăveni a  sumelor reprezentand reduceri procentuale pentru proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

ROMANIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 132 din 24.11.2022
privind aprobarea finantarii din veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Târnăveni a  sumelor reprezentand reduceri procentuale pentru proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară  din data de 24.11. 2022;

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 21251/16.11.2022 a Primarului Municipiului Tarnaveni;
  • Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Mun. Tarnaveni judetul Mures nr. 21252/16.11.2022;
  • Luand in considerare prevederile O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ținând cont de Nota de neconformitate nr. 44898.3/30.08.202, transmisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management.
  • În temeiul art. 196, alin.(1), lit.a si ale art.129 alin. (4) lit.d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
  • Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

ART 1. Se aprobă finantarea sumei de 1.465.197,87 lei, din veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Târnăveni, sumă care reprezintă valoarea reducerilor procentuale de 10% aferente proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere ”Scoala Gimnaziala Traian” Tarnaveni, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

ART 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

Preşedinte de şedinţă,               
Ciulea Porime Pavel

                                                                                                  Contrasemneaza,
                                                                                                Secretar general,
                                                                                                     
     Blănaru Ștefan