nr. 133 din 24.11.2022 pentru aprobarea  modificării  Anexei la H.C.L. nr. 89/07.07.2022  privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2022

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.133 din 24.11.2022
pentru aprobarea  modificării  Anexei la H.C.L. nr. 89/07.07.2022  privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 24.11.2022 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 20.395/04.11.2022 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării  Anexei la H.C.L. nr. 89/07.07.2022   privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2022, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 20.399/04.11.2022;

În baza art.5, alin.(3)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. art.129, alin.(2), lit.d)   coroborate cu alin.7. lit. d, e, f şi respectiv, art.196, lit. a) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se  aprobă  modificarea Listei principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Municipiul Târnăveni  în anul 2022, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                                                                                          

Preşedinte de şedinţă,               

Ciulea Porime Pavel

                                                                                          Contrasemneaza,
                                                                                        Secretar general,
                                                                                               
    Blănaru Ștefan