nr. 135 din 24.11.2022 privind completarea preambulului Hotarârii nr. 101/25.08.2022

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                         
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 135 din 24.11.2022
privind completarea preambulului Hotarârii nr. 101/25.08.2022

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.19968/29.10.2022 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  înregistrat sub nr. 19970/29.10.2022,

Văzând adresa nr. 11515/SVI din 19.10.2022 a Prefecturii judetului Mures,

În temeiul prevederilor  art.129 al.1, și art.196, al.1, lit.a, din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1.  Se aprobă completarea preambulului Hotararii Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr. 101/25.08.2022 prin introducerea după alineatul 5, a următoarului alineat :

“ In baza art.9 din HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,”

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                              

 

Preşedinte de şedinţă,      

   Ciulea Porime Pavel                        

 

              Contrasemneaza,
           Secretar general,                                                                                                                             Blănaru Ștefan