nr. 136 din 14 noiembrie 2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de teren de 4815 mp și a clădirilor C4, C5, C6 și C7 aparținând imobilului  înscris în CF nr.57659, situat în Municipiul Târnăveni, str. Bradului nr.14 (fostul CARS)

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 136 din 14 noiembrie 2022
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de teren de 4815 mp și a clădirilor C4, C5, C6 și C7 aparținând imobilului  înscris în CF nr.57659, situat în Municipiul Târnăveni, str. Bradului nr.14 (fostul CARS)

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 24 noiembrie 2022,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.17363/16.09.2022 și Raportul de specialitate privind aprobarea concesionării prin licitație a suprafeței de teren de 4815 mp și a clădirilor C4, C5, C6 și C7 aparținând imobilului  înscris în CF nr.57659, situat în Municipiul Târnăveni, str. Bradului nr.14 (fostul CARS),  întocmit în cadrul Direcției Tehnice și înregistrat sub nr.17364/16.09.2022;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1,  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1  Se aprobă  concesionarea prin licitație publică a suprafeței de teren de 4815 mp și a clădirilor C4, C5, C6 și C7 aparținând imobilului  înscris în CF nr.57659, situat în Municipiul Târnăveni, str. Bradului nr.14 (fostul CARS).

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                                          

Preşedinte de şedinţă,               
Ciulea Porime Pavel

                                                                                          Contrasemneaza,
                                                                                         Secretar general,
                                                                                           
      Blănaru Ștefan